19 Μαρ 2012

Άρθρο του Γιάννη Παρασκευόπουλου στο ΠΟΝΤΙΚΙ

Πράσινη στροφή με κοινωνική
και οικονομική διάσταση


του Γιάννη Παρασκευόπουλου
Μέλος της Επιτροπής Εκλογικού Προγράμματος. Συν-επικεφαλής της εκλογικής εκστρατείας των Οικολόγων Πράσινων, μαζί με την Ιωάννα Κοντούλη

Η Ελλάδα βρίσκεται στην καρ­διά μιας ευρωπαϊκής και πα­γκόσμιας κρίσης. Καθοριστική είναι όμως και η εγχώρια διά­σταση της κρίσης, με όλα όσα μας κάνουν τον αδύναμο κρίκο της ευρωζώνης.

Δύο χρόνια μετά το Μνημόνιο, το βα­ρέλι παραμένει χωρίς πάτο: οι θυσίες πάνε χαμένες, η κρίση επιδεινώνεται, η κοινωνική συνοχή θυσιάζεται συστη­ματικά, η Δανειακή Σύμβαση με τους ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους και τις δρακόντειες κυρώσεις, αποτελεί μάλλον Οδικό Χάρτη για εκδίωξη από το ευρώ.

Παράλληλα εξελίσσεται επίθεση δι­αρκείας στο περιβάλλον και τα συλλογι­κά αγαθά: κατεδάφιση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εκποιήσεις με βίαιη αλλα­γή χρήσεων στη δημόσια γη, ακρωτηρια­σμός του σιδηροδρόμου και των αστικών συγκοινωνιών, εκτροπή του Πράσινου Τα­μείου, πελατειακές επιδρομές, όπως με τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, κατα­στροφικές επενδύσεις που μακροπρόθε­σμα καταστρέφουν περισσότερες θέσεις από όσες δημιουργούν, όπως οι εξορύ­ξεις και οι all inclusive φαραωνικές του­ριστικές μονάδες.

Η έκταση της αποτυχίας και η ένταση της κοινωνικής αποδοκιμασίας αφαιρούν από τη σημερινή Βουλή κάθε νομιμοποί­ηση να αποφασίζει για τις τύχες της χώρας. Οι εκλογές λοιπόν έπρεπε να είχαν γίνει ΧΘΕΣ, ήδη πριν από την κύρωση της Δανειακής. Πρόβλημα παραμένει πάντως και το έλλειμμα προτάσεων της Αριστεράς και η αδυναμία των κομμάτων της να συ­ζητήσουν μεταξύ τους.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απορρίψαμε από την αρχή το Μνημόνιο ως υπέρμε­τρο τίμημα, με άδικη κατανομή βαρών και τουλάχιστον αμφίβολο αποτέλεσμα. Κε­ντρική μας θέση είναι ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ μέσα από μια Πράσινη Στροφή που θα απαντά ταυ­τόχρονα στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση: Εκτεταμένες επενδύσεις σε «πράσινες» υποδομές, μα­ζική δημιουργία αλλά και διάσωση θέσε­ων εργασίας μέσα από συνολικότερο ανα­προσανατολισμό της οικονομίας για συμφιλίωσή της με το περιβάλλον.

Επιμένουμε ότι ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ­ΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΛΛΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟ­ΤΗΤΑ. Καταθέτουμε εναλλακτικές λύσεις με συγκεκριμένες προτάσεις για:

♦ Επαρκή δημόσια έσοδα με αιχμή τη φο­ρολόγηση του πλούτου, δέσμευση των «γκρίζων περιουσιών», τερματισμό των προνομίων του πολιτικού συστήματος και της Εκκλησίας, ανασχεδιασμό της φορολογίας ως εργαλείου ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης δραστηριοτήτων.

♦ Επαρκείς δημόσιες δαπάνες που θα αξιοποιούν για την κοινωνία και το τελευ­ταίο ευρώ: οικοδόμηση πλήρους κοινωνι­κού κράτους και αποδοτικής δημόσιας δι­οίκησης, δραστική μείωση δαπανών όπως οι εξοπλισμοί.

♦ Αναπροσανατολισμό της πραγματικής οικονομίας με βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου, απεξάρτηση από πετρέλαιο και λιγνίτη, αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών ως αντιστάθμισμα στις απώλειες αγοραστικής δύναμης, ανάπτυξη θεσμών Κοινωνικής Οικονομίας για να στηριχθού­με πρώτα στις δικές μας δυνάμεις. Το «μίνι Μάρσαλ» να μη σπαταληθεί στην αναστή­λωση ενός ήδη χρεοκοπημένου οικονομι­κού μοντέλου.

♦ Διαρθρωτικές αλλαγές με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα, όχι την οικονομική ορθοδοξία. «Εσωτερι­κή υποτίμηση» δεν μπορεί να προχωρήσει με μισθούς Βουλγαρίας και κόστος ζωής Γερμανίας.

♦ Διεύρυνση της δημοκρατίας, με ενίσχυ­ση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών και της αποκέντρωσης, απλή αναλογική, περικοπή δαπανών για το πολιτικό σύστη­μα, θεσμικές δικλίδες κατά της αυθαιρε­σίας της εξουσίας.

♦ Ριζικές αλλαγές και σε ευρωπαϊκό επί­πεδο, για κοινή οικονομική πολιτική με κοινωνική δικαιοσύνη και πλήρη δημο­κρατική νομιμοποίηση, οικοδόμηση συμ­μαχιών που θα ανατρέψουν εκλογικά τον άξονα Σαρκοζί - Μέρκελ.

Βασικό διακύβευμα των εκλογών οφεί­λει να αποτελέσει η ανάγκη για εναλλα­κτική διέξοδο, που θα αναιρεί όσα σή­μερα κρατούν τη χώρα όμηρο των δανει­στών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε ήδη αναλάβει επιμέρους θεματικές πρωτο­βουλίες διαλόγου και φιλοδοξούμε να είμαστε μέρος της λύσης σε μια τέτοια κατεύθυνση.