5 Μαΐ 2009

Θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη γεωργία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007

3.4 Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
Η πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους, με αποσύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας από την κατανάλωση πόρων και ενέργειας κι ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγή του σπάταλου και ρυπογόνου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης προς βιώσιμες κατευθύνσεις. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέτουμε ερωτήματα τι, πως, ποιος, γιατί και για ποιον παράγει και αναζητούμε άλλους τρόπους παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής του εισοδήματος.

Αλλαγές στην παραγωγή με στόχο τη βιωσιμότητα
Οι παραγωγοί και διακινητές προϊόντων, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους, ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων υλών και ενέργειας, η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών παραγωγής, η ελαχιστοποίηση των επικίνδυνων παραπροϊόντων, ο μέγιστος βαθμός ανάκτησης, ανακύκλωσης κι επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή πρώτων υλών.
Η χώρα μας, που δεν μπορεί να στηριχθεί σε χαμηλού κόστους παραγωγή, μπορεί να γίνει πόλος έλξης "πράσινων τεχνολογιών" και "πράσινων επενδύσεων", απαντώντας με σύγχρονο τρόπο τόσο στη φυγή παραδοσιακών βιομηχανιών προς πιο φτηνές χώρες όσο και στις αυξανόμενες απαιτήσεις για "πράσινα" προϊόντα και υπηρεσίες και τη δυναμική που έχουν στην παγκόσμια οικονομία τέτοιου είδους επενδύσεις και για την απασχόληση.

Υπεύθυνα μοντέλα ζωής με κριτική στάση απέναντι στην κατανάλωση ώστε να μην απειλείται η βιωσιμότητα
Βασικές αλλαγές στην κοινωνία επιτυγχάνονται όταν οι πολίτες συνειδητοποιούν τη δύναμη τους, αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στην κατανάλωση και υιοθετούν υπεύθυνη από οικολογική και κοινωνική άποψη συμπεριφορά στην καθημερινότητά τους. Στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία έχει ιδιαίτερη σημασία η υποστήριξη στάσεων που διαμορφώνουν ένα μη καταναλωτικό τρόπο ζωής.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν ότι:
- Τόσο μέσω της εκπαίδευσης όσο και μέσω της δημόσιας ενημέρωσης και της σήμανσης των προϊόντων και υπηρεσιών, ο πολίτης χρειάζεται να έχει όλες τις πληροφορίες, ώστε να μπορεί να επιλέξει με συνειδητό τρόπο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
- Το δημόσιο, ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής προϊόντων και υπηρεσιών, χρειάζεται να υιοθετήσει άμεσα ένα σύστημα προμηθειών που σταδιακά θα εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2012 το 30% των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (περιλαμβανομένης της ενέργειας) να είναι "πράσινες προμήθειες".
- Η συγκρότηση ενός καταναλωτικού κινήματος ελεύθερου από νομοθετικούς περιορισμούς και ανεξάρτητου από τις οικονομικές επιλογές του «νεοφιλελευθερισμού» με ποιοτική μεταστροφή του από τον αμυντικό χαρακτήρα του σε θέματα ελέγχου και ποιότητας προϊόντος στο διεκδικητικό χαρακτήρα να επιβάλει την άποψή του στην καταναλωτική επιλογή με τέτοιο τρόπο ώστε να στρέψει την παραγωγή και πώληση του προϊόντος στην κατεύθυνση της ποιότητας και την πραγματικής αντιστοιχίας κόστους και τιμής, με προβλεπόμενο θεμιτό κέρδος.

3.5 Βιώσιμη αλιεία, οικολογική γεωργική-κτηνοτροφική παραγωγή. Στήριξη της υπαίθρου
Το σημερινό κυρίαρχο μοντέλο βιομηχανικής και εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν είναι βιώσιμο καθώς: Εξαντλεί φυσικούς πόρους, ρυπαίνει και επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό, σπαταλά ενέργεια και υδάτινους πόρους, απειλεί είδη και την βιοποικιλότητα, επιβαρύνει την υγεία των καταναλωτών, απαξιώνει την μικρή παραγωγή και τις τοπικές κοινότητες, συνοδεύεται από απάνθρωπη μεταχείριση ζώων, υπονομεύει την παραγωγική ικανότητα αναπτυσσόμενων χωρών. Ειδικότερα για την Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να στραφεί το σύνολο των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε κατευθύνσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν:
Γεωργία και κτηνοτροφία που συμβάλει στη βιωσιμότητα της υπαίθρου - Βιολογική Γεωργία
Οι βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, όπως η βιολογική μέθοδος καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, ο σεβασμός του περιβάλλοντος και η κοινωνική δικαιοσύνη, έχουν διαμορφωθεί από ένα διεθνές κίνημα τις τελευταίες δεκαετίες. Η Βιολογική Γεωργία είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο αειφορικής παραγωγής, με σαφείς διατυπωμένους κανόνες, που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόβλημα, τη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, την προστασία και βελτίωση της υγείας των καταναλωτών και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Η πίεση για τη διασφάλιση μιας «ανώτερης ποιότητας» και η δέσμευση για τη διαφάνεια όλων των διαδικασιών παραγωγής, ανάγκασε τη Βιολογική Γεωργία να αναδείξει μια νέα πορεία στην αγροτική-κτηνοτροφική παραγωγή. Τα επίκαιρα και καυτά θέματα είναι η κινητοποίηση για την απαγόρευση της εισόδου των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ("μεταλλαγμένα") στη γεωργία και οι επιπτώσεις από την διεύρυνση της αγοράς ένεκα της αυξανόμενης ζήτησης. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτείται να συνεχίσει η Βιολογική Γεωργία το δημιουργικό και πρωτοποριακό της χαρακτήρα.
Οι στρατηγικές για τη πολιτική των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στη προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας στοχεύουν:
• Στην επαναλειτουργία του «Εθνικού Συμβουλίου για τη Βιολογική Γεωργία».
• Την εφαρμογή ενός «Σχεδίου Δράσης για τη προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας»
• Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για τη καλυτέρευση της παραγωγής και τις δομές του εμπορίου καθώς και τη δυνατότητα μιας εξειδικευμένης ενημέρωσης.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν:
• Δέσμευση και συγκεκριμένες δράσεις και κίνητρα για να φτάσουν οι βιολογικές καλλιέργειες σε ποσοστό 10% μέχρι το 2012.
• Νομοθετική αναγνώριση και επέκταση ιδιαίτερων λαϊκών αγορών αποκλειστικά από βιοκαλλιεργητές για βιολογικά προϊόντα στις πόλεις, με ανεξαρτησία από τις συμβατικές λαϊκές, και ουσιαστικό έλεγχο.
• Την οργάνωση της άμεσης επικοινωνίας των βιοπαραγωγών με τους καταναλωτές για ενημέρωση και τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, την υποστήριξη των πρωτοβουλιών των βιοκαλλιεργητών και των βιοκτηνοτρόφων καθώς και του εμπορίου. Ενίσχυση της παραγωγής και ανάπτυξης σχετικής τεχνογνωσίας.
• Συντονισμένα μέτρα προώθησης και (αυτό)οργάνωσης του χώρου της Βιολογικής Γεωργίας, σωστή ενημέρωση των αγροτών και των καταναλωτών.
• Κατανάλωση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας στα νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και σχολεία στο πλαίσιο μιας πολιτικής "πράσινων δημόσιων προμηθειών".
• Απλούστευση της διαδικασίας επιδότησης (να αρκεί το πιστοποιητικό του οργανισμού πιστοποίησης) και συνδυασμός της με κατάλληλη εκπαίδευση του/της αγρότη/τισσας. Πολιτικό διάλογο σε θέματα που συσχετίζονται με τη βιολογική παραγωγή όπως: Μεταποίηση των προϊόντων, Οικολογικό τουρισμό, κομποστοποίηση οργανικών υλικών (από δημοτικά απορρίμματα και υπολείμματα καλλιεργειών), εναλλακτική παραγωγή ενέργειας.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν, επίσης:
• Σταδιακή επιβολή ανταποδοτικού ειδικού φόρου στα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, που θα χρηματοδοτεί μέτρα στήριξης της βιολογικής γεωργίας.
• Διάθεση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μόνο μετά από συνταγογραφία και με ευθύνη γεωπόνων. Στις ζώνες γύρω από υγροτόπους, ποτάμια, λίμνες, πηγές και μέσα στις φυσικές προσταστευόμενες περιοχές θα επιτρέπονται μόνο βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας (δηλαδή πλήρης απαγόρευση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων).
• Κλιμακωτή χρέωση του νερού των αρδεύσεων, τουλάχιστον για τις ποσότητες πέρα από το ελάχιστο απαιτούμενο ανά στρέμμα σε συνδυασμό με μέτρα εξοικονόμησης νερού.

Για μια Αλιεία με μέλλον
• Ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας με παράλληλη άμεση κατάργηση των συρόμενων εργαλείων βυθού, της χρήσης χημικών και εκρηκτικών και των διχτυών με μικρό άνοιγμα ματιών.
• Διασφάλιση πρόσθετων εισοδημάτων για τους παράκτιους ψαράδες (φύλαξη φυσικών θαλάσσιων περιοχών και θαλάσσιων πάρκων, περιβαλλοντικές ξεναγήσεις). Θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών για τον έλεγχο των επιπέδων ρύπανσης και μόλυνσης ψαριών και οστρακοειδών, ουσιαστικός έλεγχος λειτουργίας μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
• Χρονική επέκταση της απαγόρευσης αλιείας λόγω ωοτοκίας ψαριών.

Για την Ενίσχυση της υπαίθρου και της μικρής παραγωγής
Οι συμμαχίες με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, τις οργανώσεις καταναλωτών, την επιστημονική κοινότητα, τη Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους βιοπαραγωγούς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη σχεδίων αειφορίας της υπαίθρου. Προτείνουμε:
• Κίνητρα για διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως η αγροτική μεταποίηση, ο αγροτουρισμός, ανεξάρτητα δίκτυα παραγωγής-διανομής- κατανάλωσης.
• Ενίσχυση για κάθε παιδί σε οικογένειες που μένουν σε χωριά μικρού πληθυσμού.
• Εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης των εποχιακών εργατών γης και κυρίως των μεταναστών.
• Η βιολογική γεωργία μπορεί να είναι ένας χρήσιμος παράγοντας στη προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά και στην οικολογική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, με τις αγορές βιολογικών προϊόντων, του οικολογικού τουρισμού και τη συμβολή της στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Για την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής σε θέματα επιδοτήσεων – Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Δραστική μείωση των επιδοτήσεων στο βαμβάκι και μεταφορά των πόρων για μετατροπή αντίστοιχων εκτάσεων σε ενεργειακές καλλιέργειες (για βιοκαύσιμα), που να απαιτούν, όμως, περιορισμένη κατανάλωση νερού και δεν προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Δημοσιοποίηση των ονομάτων παραληπτών επιδοτήσεων και των αντίστοιχων ποσών. Θέσπιση ανώτατου ορίου ετήσιας κατά κεφαλήν επιδότησης (τάξη μεγέθους 40 χιλιάδες ευρώ). Αποσύνδεση της επιδότησης των αγροτών από το επίπεδο παραγωγής.

Αξιοποίηση της βιομάζας
Τεχνική και οικονομική βοήθεια για ενεργειακή αξιοποίηση ή κομποστοποίηση όλων των γεωργικών αποβλήτων μεγάλης κλίμακας (κτηνοτροφικές φάρμες, ελαιοτριβεία, εκκοκκιστήρια, εκχυμωτήρια)
3.6 Μεταλλαγμένα, ούτε στο ράφι ούτε στο χωράφι
Η Γενετική Μηχανική έρχεται να υποτάξει τον αγροτικό-κτηνοτροφικό τομέα στις επιδιώξεις των μεγάλων εταιριών βιοτεχνολογίας. Ενδεχόμενη επικράτησή της θα προκαλέσει πλήρη εξάρτηση των αγροτών-κτηνοτρόφων μέσω της δέσμευσης φυτών και ζώων ως πνευματική ιδιοκτησία μικρού αριθμού πολυεθνικών εταιριών. Αποτελεί επίσης ανυπολόγιστο ρίσκο για την κοινωνία, καθώς μας κάνει όλους πειραματόζωα σε ένα πείραμα χωρίς δυνατότητα τερματισμού.
Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ζήτημα της συνύπαρξης συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με τους ΓΤΟ, γεγονός που θα πλήξει βαθιά την κοινωνία, το περιβάλλον και τη γεωργία και απειλεί τις αξίες του κινήματος της Βιολογικής Γεωργίας. Μόνο μία πολιτική και κοινωνική πίεση των ευρωπαίων αγροτών και καταναλωτών σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομάδες θα ανατρέψει τις επιταγές των εταιριών της βιοτεχνολογίας.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιδιώκουν:
• Ανακήρυξη όλης της χώρας σε ζώνη ελεύθερη από καλλιέργειες μεταλλαγμένων. Στήριξη και αρμοδιότητες στις νομαρχίες, ώστε να είναι σε θέση να επιβάλλουν και στην πράξη τις απαγορεύσεις που έχουν ήδη αποφασίσει. Αυστηρές κυρώσεις στις εταιρίες που διακινούν επιμολυσμένο σπόρο. Αποκλεισμός τους από την αγορά σε περίπτωση υποτροπής.
• Επαναφορά του Ευρωπαϊκού Μορατόριουμ για την έγκριση νέων Γ.Τ.Ο. Ειδική νομοθεσία που θα επιβάλει τους αναγκαίους κανόνες εφαρμογής, θα κατοχυρώνει την πλήρη αστική ευθύνη των εταιριών παραγωγής και διακίνησης Γ.Τ.Ο. για κάθε περίπτωση βλαβών και θα επιβάλει την αυστηρότερη δυνατή σήμανση και τη δυνατότητα αναγνώρισής τους από τους καταναλωτές.
• Υποχρεωτικά ειδική πτέρυγα προϊόντων με Γ.Τ.Ο. σε όλα τα καταστήματα πώλησής τους ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι ψωνίζουν.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ- ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2004


Φαγητό που να μη μας «τρώει», ύπαιθρος με ζωή και προοπτικές

Το καθημερινό μας τραπέζι έχει γίνει ναρκοπέδιο. Πολλές παθήσεις οφείλονται στις παρενέργειες της διατροφής μας ενώ οι καρκίνοι θερίζουν. Σα να μην έφτανε αυτό, τα μεταλλαγμένα απειλούν σήμερα να μας κάνουν όλους πειραματόζωα σε ένα παγκόσμιο πείραμα χωρίς επιστροφή. Σε όλες τις χώρες, οι Πράσινοι ήταν οι πρώτοι που έθεσαν στο επίκεντρο τα ζητήματα της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας του καταναλωτή, πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες.
Η ενίσχυση των προδιαγραφών και των ελέγχων είναι απαραίτητη αλλά δεν αρκεί. Αγωνιζόμαστε για ένα ανεπτυγμένο κίνημα καταναλωτών που να ψηφίζει καθημερινά με την αγοραστική του δύναμη αλλά και για μια άλλη κουλτούρα διατροφής: Απόλαυση του φαγητού χωρίς πίεση χρόνου, μείωση της κατανάλωσης κρέατος, βιολογικά τρόφιμα προσιτά σε όλους, προτεραιότητα στα τοπικά προιόντα, στήριξη στα μικρά καταστήματα και την απευθείας δικτύωση παραγωγών- καταναλωτών.
Για να τρώμε όμως με ασφάλεια, χρειάζεται συμφιλίωση της πόλης με την ύπαιθρο και ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής. Το στρατηγικό πλεονέκτημα του Ελληνα αγρότη δε βρίσκεται στην εντατική γεωργία αλλά στην ήπια ποιοτική παραγωγή. Αυτοί που έχουν στραφεί στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία δείχνουν ένα ρεαλιστικό δρόμο, που χρειάζεται στήριξη με ουσιαστικές πολιτικές, όπως γίνεται ήδη σε άλλες χώρες.
- Γεωργία πέρα από τις μονοκαλλιέργειες με κορμό τη βιολογική παραγωγή, με παραδοσιακές ποικιλίες που δε χρειάζονται φυτοφάρμακα, με αντικίνητρα στη χρήση των χημικών, με εξοικονόμηση νερού στην άρδευση και σταμάτημα παράλογων έργων όπως η εκτροπή του Αχελώου, με υπεύθυνη και ήπια μεταχείριση των ζώων που εκτρέφονται.
- Προτεραιότητα στα συμφέροντα των μικρών αγροτών και της ήπιας παράκτιας αλιείας και στη σύνδεση με δραστηριότητες που μπορούν να φέρουν επιπλέον εισοδήματα, όπως ο αγροτουρισμός ή η επιτόπια μεταποίηση των προιόντων.
- Αγώνας για αλλαγές στην ΚΑΠ, ώστε οι επιδοτήσεις να στηρίζουν πραγματικά τους μικρούς παραγωγούς και την προστασία του περιβάλλοντος, και όχι την εντατικότερη παραγωγή προιόντων που πετιούνται στις χωματερές ή εξοντώνουν οικονομικά τους παραγωγούς του Τριτου Κόσμου.
- Απόλυτο ΟΧΙ στα μεταλλαγμένα, με στήριξη κάθε πολιτικής που μπορεί να σταματήσει την αυταρχική επιβολή τους. Η απαίτηση για ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ σε όλη την έκτασή της, έχει κεντρική θέση στους στόχους μας.


Συνέδριο 2003


……………………………

4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εντατική μορφή γεωργίας έχει φθάσει τα όριά της και στη χώρα μας. Οι διαδικασίες αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) στην Ε.Ε χρειάζεται να συνδυαστούν με συνολικότερο αναπροσανατολισμό της γεωργίας προς την εξασφάλιση αυτοδυναμίας σε όλα τα επίπεδα, από το αγροτικό νοικοκυριό και την τοπική κοινότητα μέχρι την κάθε περιφέρεια και χώρα.

Στηρίζουμε ολοκληρωμένες πολιτικές ποιότητας στον αγροτικό χώρο, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, που παράλληλα δημιουργούν απασχόληση και εγγυώνται την ασφάλεια των τροφίμων, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ήπια μεταχείριση των ζώων.

Εστιάζουμε στην ενίσχυση των μικρών παραγωγών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, την πολυλειτουργική γεωργία και τη διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, με στόχο την παροχή ευκαιριών απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του εισοδήματος των αγροτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδουμε σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως τα βιολογικά συστήματα παραγωγής, η αγροτική μεταποίηση, ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, η ήπια ενέργεια και η αξιοποίηση βιομάζας, η δασοπονία, η παραγωγή βιοκαυσίμων από γεωργικά υπολείμματα και επιλεκτικές καλλιέργειες, η αλιεία σε λίμνες και ποταμούς.

4.1 ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θεωρούμε τη γεωργία χαμηλών εισροών γέφυρα προς οικολογικότερες μορφές γεωργίας, με τον όρο ότι η στροφή αυτή συνδυάζεται με ολοκληρωμένες πολιτικές και μέτρα για τους φυσικούς πόρους: υδατικούς, εδαφικούς, ενεργειακούς, γενετικούς αλλά και ανθρώπινους.

4.2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέλουμε μία αγροτική οικονομία πέρα από τις μονοκαλλιέργειες, με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με λογικό κόστος, προσανατολισμένη στις ανάγκες και τη ζήτηση των καταναλωτών, με κύριο βάρος στους μικρούς παραγωγούς και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, την αυτονομία από τις αγροχημικές εταιρείες και την ισορροπία πεδινών και (ημι)ορεινών περιοχών.

Στηρίζουμε την τοπική κλίμακα της οικονομίας με προσανατολισμό κατά προτεραιότητα στους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής, τοπικά σύμφωνα ποιότητας, συνεταιρισμούς παραγωγών –καταναλωτών και άλλα εναλλακτικά δίκτυα διανομής και αλληλεγγύης, σύνδεση με αγροτουριστικές δραστηριότητες αλλά και τροφοδοσία των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες απασχόλησης των εποχιακών εργατών γης, και κυρίως των μεταναστών, όπου η εργασία σε σκληρές συνθήκες χωρίς δικαιώματα αποτελεί σήμερα συνηθισμένο φαινόμενο.

Ευνοούμε τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων απ’ τους ίδιους τους παραγωγούς, τον έλεγχο των παραγωγών στις λαϊκές αγορές, τη στήριξη των παραδοσιακών και εναλλακτικών τεχνών και επαγγελμάτων.

4.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Δίνουμε κεντρικό ρόλο στην προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας και αντιμαχόμαστε την υποκριτική χρήση του όρου για εικονικό «πρασίνισμα» κάποιων πολιτικών.

Στηρίζουμε τη σύσταση Συμβουλίου Βιολογικής Γεωργίας, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του χώρου και διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

Ενισχύουμε τη διατήρηση σε συνθήκες αγρού της ποικιλότητας για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και ως πόρου για τη βιολογική παραγωγή νέων ανθεκτικών και παραγωγικών ποικιλιών.

Αντιμετωπίζουμε θετικά, αλλά υπό όρους, τη διακίνηση και ανταλλαγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και αυτόχθονων φυλών παραγωγικών ζώων.

Παράλληλα, προωθούμε τη βιολογική κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές που είναι εφικτή και αναβαθμίζει την αξία των προϊόντων. Υποστηρίζουμε την παραγωγή και τη διακίνηση των βιολογικών προϊόντων που αναδεικνύουν κοινωνικές και οικολογικές αξίες.

Προωθούμε τη δημιουργία και επέκταση ιδιαίτερων λαϊκών αγορών για βιολογικά προϊόντα.

Ενισχύουμε την έμπρακτη αναβίωση κοινοτικών αξιών, τη διάλυση των αρνητικών στερεοτύπων για τους ανθρώπους της υπαίθρου, τη γαστρονομική προβολή των οικολογικών γεύσεων και τον πολιτισμό του φαγητού ως μικρής γιορτής χωρίς πίεση χρόνου.

4.4 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Γ.Τ.Ο)

Η Γενετική Μηχανική έρχεται να υποτάξει τον αγροτικό τομέα στα σχέδια των μεγάλων αγροχημικών εταιριών. Ενδεχόμενη επικράτησή της θα προκαλέσει πλήρη εξάρτηση των αγροτών σε όλο τον κόσμο, μέσω της δέσμευσης φυτών και ζώων ως πνευματικής ιδιοκτησίας περιορισμένου αριθμού πολυεθνικών εταιριών που στηρίζονται ιδιαίτερα από τις Η.Π.Α. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. Απορρίπτουμε τη χρήση διαγονιδιακών ποικιλιών και των προϊόντων τους στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική) συμπεριλαμβανομένων και των ζωοτροφών. Υποστηρίζουμε τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Μορατόριουμ για την έγκριση νέων Γ.Τ.Ο., μέχρι να συμπληρωθεί η νομοθεσία με τους αναγκαίους κανόνες εφαρμογής και να κατοχυρωθεί η αστική ευθύνη των εταιριών παραγωγής και διακίνησης Γ.Τ.Ο. για κάθε περίπτωση βλαβών. Επιδιώκουμε για όλα τα προϊόντα (τρόφιμα, ζωοτροφές και πολλαπλασιαστικό υλικό) που προέρχονται από Γ.Τ.Ο. την αυστηρότερη δυνατή νομοθεσία για τη σήμανση και τη δυνατότητα αναγνώρισής τους από τους καταναλωτές. Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα για μία αγροτική παραγωγή απαλλαγμένη από Γ.Τ.Ο.

4.5 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αποδίδουμε στην προώθησή του οικοτουρισμού ρόλο-κλειδί για την κάλυψη του χάσματος ορεινών και πεδινών περιοχών, τη συμφιλίωση της γεωργίας με το περιβάλλον και τη δημιουργία συμπληρωματικής απασχόλησης στην ύπαιθρο, αλλά και την εκ νέου εξοικείωση των κατοίκων των πόλεων με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας.

ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
Προωθούμε την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την τοπική ανάπτυξη περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. Εστιάζουμε στην προστασία των ιχθυοαποθεμάτων, στις ίσες ευκαιρίες για απασχόληση στην αλιεία και στην ενίσχυση των μικρών παράκτιων ψαράδων. Απαιτούμε ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές μελέτες για τις θαλάσσιες λεκάνες που φιλοξενούν υδατοκαλλιέργειες, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ρύπανσης και επιπτώσεις στον θαλάσσιο τουρισμό.

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
Θεωρούμε απαραίτητο ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης με συντονισμένο έργο για την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών και την αειφορική διαχείριση του δασικού πλούτου.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Στηρίζουμε τη διαφάνεια, την ανιχνευσιμότητα και τον επαρκή έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής, για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα που να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δίνουμε προτεραιότητα στο σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών των ζώων, την ποιότητα των ζωοτροφών και την εξασφάλιση ζωοτροφών χωρίς Γ.Τ.Ο., τη στήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας με σεβασμό της φέρουσας ικανότητας των βοσκοτόπων, τη διασύνδεση γεωργίας και κτηνοτροφίας με επιτόπια παραγωγή ζωοτροφών και την αμοιβαία αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων. Επιδιώκουμε απαγόρευση της χρήσης ορμονών και τη θέσπιση αυστηρών κανόνων στη χορήγηση αντιβιοτικών στα ζώα. Δίνουμε έμφαση στην προστασία των οικοσυστημάτων από την υπερβόσκηση και τη διάβρωση.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θεωρούμε την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων ενιαίο μέγεθος στη διατροφή. Για μας δεν υπάρχει ποιότητα χωρίς ασφάλεια. Θεωρούμε την ασφάλεια αδιαπραγμάτευτο μέγεθος, που δεν επιδέχεται διαβαθμίσεις. Με τη λογική αυτή προωθούμε συστήματα διασφάλισης ποιότητας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα.

4.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) δίνουμε προτεραιότητα:
• Στη βοήθεια προς τους αγρότες για να προσαρμόσουν τη παραγωγή τους στις προσδοκίες των καταναλωτών
• Στη στήριξη και βελτίωση της ζωής στην ύπαιθρο
• Στην προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας των τοπικών γεωργικών προϊόντων
• Στην υπεράσπιση των συμφερόντων των γεωργών στις σχέσεις τους με τους με μεσάζοντες και εμπόρους .
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Στηρίζουμε την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης, με όρους σταδιακής εφαρμογής και στήριξης των πραγματικών αγροτών.
• Με σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων.
• Με μέτρα που θα διασφαλίζουν τα μεσογειακά προϊόντα και την απασχόληση στην ύπαιθρο, καθώς και το εισοδηματικό επίπεδο που απολάμβαναν μέχρι τώρα οι παραγωγοί.
• Με ολοκληρωμένες πολιτικές για την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο.
• Με μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων.
• Με χορήγηση των επιπλέον ενισχύσεων με βάση μετρήσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες και κατανοητές διαδικασίες ελέγχου.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Θεωρούμε σημαντική την κατοχύρωση του ρόλου τους και ενθαρρύνουμε την ευρύτατη ώσμωση των νέων κατευθύνσεων με τον αγροτικό κόσμο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η μεταρρύθμιση στη γεωργία απαιτεί:
• «επανεκπαίδευση» της Δημόσιας Διοίκησης και συνεχή ανανέωση της παραγωγικής γνώσης στον γεωργικό τομέα.
• σύνδεση με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
• επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα με τεχνικές καλλιέργειας σε επίπεδο αγρού ώστε να γίνονται προσιτές στους αγρότες. Η αγροτική έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων